Tudásbázis

Az Egyszülős Központ céljai között szerepel, hogy az egyszülősökkel kapcsolatosan tudásbázissá váljon.

Ezen munka során szeretnénk összegyűjteni a válással, özvegységgel, házasságon kívüli születéssel, vagy bármilyen módon az egyszülős családokkal, különélő szülőkkel, váltott felügyelettel, családpolitikával kapcsolatos magyar (és idegen nyelvű) tudományos munkákat, illetve ezen anyagok internetes elérhetőségét. Ilyen tudományos munkák lehetnek például a fenti témákban íródott:
•    könyvek,
•    tudományos cikkek,
•    kutatások
•    családpolitikai anyagok
•    doktori disszertációk
•    szakdolgozatok
•    TDK-dolgozatok
•    stb.

Tisztelt Olvasó! Kérjük amennyiben ismer ilyen, az adatbázisban még nem szereplő munkát, jelezze Dr. Varga Istvánnak a [email protected] mail címen.

Az adatbázis használatához jó böngészést kívánunk!

Tordy Mónika - Kiskorú leányanyák avagy Hogyan tovább?

Szerző(k)
Tordy Mónika
Cím
Kiskorú leányanyák avagy Hogyan tovább?
Megjelenés
Szakdolgozat
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar
Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, Szekszárd
Webcím
Tartalom
A szerző rengeteg szakirodalmi hivatkozással mutatja be a család, szocializáció, kamaszkor jellemzőit, majd a kamaszkori terhesség rizikófaktorait, kockázati tényezőit, okait. Ezt követi a kiskorú leányanyák (aki úgy szüli meg gyermekét, hogy a leendő gyermek apjával sem házasságban, sem tartós élettársi kapcsolatban nem él) döntési lehetőségeinek (abortusz, örökbeadás, szülői szerep vállalásának) bemutatása. Ezen alternatívák jogi, szociológiai, pszichológia jellemzőit is ismerteti, kiegészítve a szociális ellátórendszer (lehetséges) feladataival.

Címkék: #egyszülő

Burány Beáta - LEÁNYANYÁK, avagy várandós nők döntéskényszerben

Szerző(k)
Burány Beáta
Cím
LEÁNYANYÁK, avagy várandós nők döntéskényszerben
Megjelenés
Szakdolgozat
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar
Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, Szekszárd
Webcím
Tartalom
A szakdolgozat a leányanyák (aki úgy szüli meg gyermekét, hogy a leendő gyermek apjával sem házasságban, sem tartós élettársi kapcsolatban nem él) döntési lehetőségeit veszi számba. Az abortusz, örökbeadás, szülői szerep vállalásának bemutatása során, a szerző azt is megvizsgálja, hogy milyen lehetséges szerepe lehet a segítségnyújtásban a szociális munká(s)nak. Kutatását 6 családok átmeneti otthonában végezte, összesen 41 db kérdőívet vett fel gyermeküket apa nélkül nevelő édesanyákkal.

Címkék: #egyszülő

Horváth Judit - Törvénytelenségtől a befogadásig A házasságon kívül született gyermekek jogi, szociálpolitikai megítélésének változásai

Szerző(k)
Horváth Judit
Cím
Törvénytelenségtől a befogadásig - A házasságon kívül született gyermekek jogi, szociálpolitikai megítélésének változásai
Megjelenés
Szakdolgozat
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar
Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, Szekszárd
Webcím
Tartalom
A szakdolgozat bemutatja, hogy a törvénytelen születés, majd 1946 után a házasságon kívüli születés esetében milyen kompenzációs törekvések mutatkoznak jogi, társadalmi és szociálpolitikai tekintetben. A szerző megkísérli feltárni, hogy melyek azok a jogi szabályozások, szociálpolitikai intézkedések, amelyek segítik, vagy éppen korlátozzák a gyermekét egyedül nevelő nő helyzetét, döntéseit a magánéletében és a társadalomban. Kutatása során (amelynek területi hatálya Tolna megyére, időbeli hatálya 2005-2009-ig terjed) a családi pótlékban és gyermekgondozási segélyben részesülők adatait vizsgálta, ezen belül azon személyeket, akik egyedülállóként, illetve fiatalkorúként részesültek az említett ellátásokban.

Címkék: #egyszülő #törvénytelen születés

Pongrácz Tiborné - Gyermekvállalás házasság nélkül

Szerzők
Pongrácz Tiborné
Cím
Gyermekvállalás házasság nélkül
Megjelenés
(elektronikus verzió, készült 2006-ban)

Eredetileg:Pongrácz Tiborné (1999): „Gyermekvállalás házasság nélkül” in: Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 1999, Pongrácz Tiborné, Tóth István György, (szerk.). Budapest: TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Pp. 173–189.
Webcím
http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a960.pdf
Tartalom
A tanulmány 1985-98 közötti adatokkal mutatja be a házasságon kívül szült anyák demográfiai sajátosságait, a házasságon kívüli születések európai trendjeit, a házasságon kívüli gyermekvállalás társadalmi, értékrendi sajátosságait. Ezt követően az 1995-ben házasságon kívül szült nők 1500 fős mintáján lefolytatott kérdőíves vizsgálat eredményei alapján ismerteti, hogy miért vállalkoznak gyermekre a nem házas nők, melyek a házasság mellőzésének indokai és mekkora a különböző családi életformák népszerűsége.

Címkék: #egyszülő

GYARMATI ANDREA – VÁLYI RÉKA - Egyszülős családok és túlzott eladósodás

Szerző(k)
GYARMATI ANDREA – VÁLYI RÉKA
Cím
Egyszülős családok és túlzott eladósodás
Megjelenés
Metszetek 2015/4
Webcím
http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_2015_4_04_gyarmati%2069-83.pdf
Tartalom
Magyarországon az egyszülős háztartások aránya a 2011-es népszámlálás adatai szerint 20%, ugyanakkor 61,5%-ukat érinti az Eurostat által definiált szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata és az egyszülős háztartások jövedelme az országos átlagnak csupán a 75%-át éri el.

Jelentős részükre jellemző a pénzügyi kirekesztődés a banki, hitel, megtakarítási és biztosítási szolgáltatások dimenzióiban. A pénzügyi kirekesztés pedig összefügg a társadalmi kirekesztéssel, hiszen aki nem fér hozzá pénzügyi termékekhez, az jelentős hátrányokat szenved el a társadalomban is. 

Mivel gyakran sem a piac, sem a család nem képes korrigálni az egyszülős családok szegénységét, ezért harmadik tényezőként az államnak kell a családpolitika révén beavatkozni, azonban nincs egységes policy az EU államokban egyszülős családokra. 

Címkék: #egyszülő

Varga István: Az egyszülős családok a történelemben és napjainkban

Szerző(k)
Varga István
Cím
Az egyszülős családok a történelemben és napjainkban
Megjelenés
Bognár Szabina; Farkas Éva; Györkő Enikő; Nagy Janka Teodóra; Varga, István  (szerk.) A családról múlt és jelen időben, Pécs, Magyarország, 2019
Webcím
Tartalom
A tanulmány (amely a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók számára kidolgozott tananyag is egyben) arra tesz kísérletet, hogy vázlatosan bemutassa az egyszülőség történelmi alakzatait, mert ezek nélkül nem érthetőek meg a mai családszociológia folyamatok. Ezt követi az egyik legnagyobb hazai kisebbségnek is nevezett egyedülálló szülőkkel foglalkozó alapítvány és az egyedülálló szülőkről szóló kutatás eredményeinek bemutatása.

Címkék: #egyszülő #törvénytelen születés

Reiderné dr. Bánki Erika: A gyermek érdeke a felbomló családban

Szerző(k)
Reiderné dr. Bánki Erika
Cím
A gyermek érdeke a felbomló családban
Megjelenés
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Ka
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

Webcím
Tartalom
A doktori értekezések között is hosszúnak számító, 280 oldalas disszertáció két nagy témakört ölel fel. Egyrészt a család felbomlását, mely a házasság felbontásában és az élettársi kapcsolatok megszűnésében ölt testet, másrészt a gyermek érdekének védelmét, mely alapelvként az egész családjogi szabályozást áthatja. Ez utóbbi során a szerző részletesen ismerteti az életközösség megszakadását (a házasság felbontását) követően a szülői felügyeleti jogok gyakorlását, a gyermekelhelyezést, gyermektartást, a kapcsolattartást, a lakáshasználatot és a gyermekvédelmi közvetítői eljárást.

Címkék: #válás

Monostori Judit: Egyszülős családok és politikák Magyarországon és Európában

Szerző(k)
Monostori Judit
Cím
EGYSZÜLŐS CSALÁDOK ÉS POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN
Megjelenés
Demográfia (Évf. 62. szám 1 - 2019)
Webcím
https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/2768/2674
Tartalom
A tanulmány bemutatja, hogy az egyszülős családok szegénységi kockázata minden országban lényegesen meghaladja a társadalmi átlagot és a gyermeket nevelő, párkapcsolaton alapuló családok kockázati mutatóját is. Ennek ellenére az egyszülős családok Európa egyetlen országában sem preferált csoportjai a társadalompolitikai beavatkozások különböző területeinek. (Akár önállóan is rendkívül informatív olvasmány a nagyrészt európai összehasonlító adatokat tartalmazó 12 db ábra/grafikon.)

Címkék: #egyszülő

Nagy Sándor: A házasság felbontása Budapesten (Pest-Budán) a 19. században

Szerző(k)
Nagy Sándor
Cím
A házasság felbontása Budapesten (Pest-Budán) a 19. században
Megjelenés
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola,

Webcím
http://doktori.btk.elte.hu/hist/nagysandor/diss.pdf
Tartalom
A doktori disszertáció a házasság felbontásának fővárosi elterjedését az 1850-1910 közötti időszakban vizsgálja (a polgári házasság 1894. évi XXXI. törvénycikk általi bevezetése utáni 1910-ig tartó időszak a házassági törvény hatásainak a felmérése.) A XIX. század előtt a házassági kötelék felbontását néhány protestáns felekezet, általában nagyon ritkán, körülményes eljárás keretében gyakorolta. A polgári házasság bevezetésével azonban a jogintézmény legálissá vált, minden házaspár könnyen hozzáférhetett. (A függelékben található 49 db ábra, diagram, táblázat, térkép, akár önállóan is rendkívül informatív olvasmány.)

Címkék: #válás

Rövid Irén: A gyermeküket egyedül nevelő szülők életkörülményeinek vizsgálata objektív és szubjektív mutatók segítségével a magyar cenzusok adatai alapján

Szerző(k)
Rövid Irén
Cím
A gyermeküket egyedül nevelő szülők életkörülményeinek vizsgálata objektív és szubjektív mutatók segítségével a magyar cenzusok adatai alapján
Megjelenés
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Demográfia és Szociológia Doktori Iskola, Demográfia Doktori Program
Webcím
Tartalom
A doktori disszertáció a magánháztartásban élő, 20–49 éves gyermeküket egyedül nevelő szülők életkörülményeit vizsgálja objektív és szubjektív mutatók segítségével. A 2001. és a 2011. évi népszámlálás, valamint a 2016. évi mikrocenzus adatait felhasználva mutatja be a gyermeküket egyedül nevelő szülők főbb társadalmi, területi jellemzőit, melyet a házasságban, vagy élettársi kapcsolatban élő, gyermeket nevelők, a gyermektelen házas- és élettársak, valamint a pár és a gyermek nélkül élő szinglik adataival is összehasonlít. Részletesen elemzi három szubjektív jóllétre vonatkozó mutató alakulását a 2016. évi mikrocenzus adatai alapján: az élettel való elégedettséget, a boldogság megélésének gyakoriságát, valamint a szokásos havi kiadások fedezésének megítélését. (Akár önállóan is rendkívül informatív olvasmány a témához kapcsolódó 24 db ábra, 25 db táblázat és 7 db térkép.)

Címkék: #egyszülő

Ájus Ferenc – Henye István: Orozva csinált kölkök (A házasságon kívüli születések története Magyarországon 1880—1910)

Szerző(k)
Ájus Ferenc – Henye István
Cím
Orozva csinált kölkök (A házasságon kívüli születések története Magyarországon 1880—1910)
Megjelenés
Történeti Demográfiai Füzetek. 10. szám (1992)

Webcím
https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/tortenetidemografiaifuzetek

Címkék: #törvénytelen

Földházi Erzsébet: Válás és szétköltözés

Szerző(k)
Földházi Erzsébet
Cím
Válás és szétköltözés
Megjelenés
DEMOGRÁFIAI PORTRÉ 2015
KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET, Budapest, 2
Webcím
https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2465/2471
Tartalom
A tanulmány, címével ellentétben nem csak a házasság megszűnése utáni szétköltözésről szól, a szerző ismerteti az élettársi kapcsolat létrejöttének és felbontásának szabályozását is. A 3 db táblázat és 7 db ábra mellett a tanulmány végén egy rövid fogalomtár segíti az ismeretek bővítését.

Címkék: #válás #élettársi kapcsolat

Harcsa István – Monostori Judit: A háztartás- és családszerkezeti változások hosszú távú trendjei Magyarországon európai kontextusban: teóriák, tévképzetek, tények

Szerző(k)
Harcsa István – Monostori Judit
Cím
A HÁZTARTÁS- ÉS CSALÁDSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK HOSSZÚ TÁVÚ TRENDJEI MAGYARORSZÁGON EURÓPAI KONTEXTUSBAN:
TEÓRIÁK, TÉVKÉPZETEK, TÉNYEK
Megjelenés
Demográfia, 60. évfolyam, 4. szám, Budapest 2017
Webcím
https://doi.org/10.21543/Dem.60.4.2
Tartalom
A tanulmány a család- és háztartásszerkezeti változásokkal kapcsolatos fontosabb
elméletek érvényességét vizsgálja a hazai folyamatok áttekintésével, európai kitekintésben. A vizsgált együttélési formák: egyszülős családok, mozaik családok, többgenerációs együttélési formák.

Címkék: #egyszülő #élettársi kapcsolat #mozaikcsalád

Harcsa István – Monostori Judit: Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon

Szerző(k)
Harcsa István – Monostori Judit
Cím
Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon
Megjelenés
Társadalmi Riport 2014 (TÁRKI: Budapest, 2014)
Webcím
http://old.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b326.pdf
Tartalom
A tanulmány az együtt élő családtagok szerkezetében bekövetkezett változásokat vizsgálja. Elsőként áttekinti a családszerkezeti változások hosszú távú trendjeit az 1960-as évektől napjainkig. Ezek után részletesebben és a demográfiai folyamatokba beágyazottan tárgyalja az együttélési formák változásának folyamatát a rendszerváltás utáni Magyarországon. 3 db ábra és 10 db részletes táblázat segíti mindezek megértését.

Címkék: #egyszülő #élettársi kapcsolat

Kárpáti Attila István: Wesselényi Miklós az apa

Szerző(k)
Kárpáti Attila István
Cím
Wesselényi Miklós az apa
Megjelenés
Fons: forráskutatás és történeti segédtudományok 2017/1
Webcím
http://www.epa.hu/03300/03304/00077/pdf/EPA03304_fons_2017_01_109-140.pdf
Tartalom
Wesselényi Miklós reformkori politikus, mint árvízi hajós szerepel a történelemben. Kevéssé közismert, egyes források szerint 13, igazolhatóan 7  törvénytelen gyermeke volt, akikről (a korszellemtől eltérően) példamutatótan gondoskodott.

Címkék: #törvénytelen születés

Komma Olivér: Anya, négy gyerek és az anyaotthon

Szerző(k)
Komma Olivér
Cím
Anya, négy gyerek és az anyaotthon
Megjelenés
Új Dunatáj 2003 március
Webcím
nincs
Tartalom
A tanulmány egy anyaotthonba élő négy gyermekes egyedülálló anya napját meséli el hajnali 5 órától este 10 óráig. Mint a szerző írja: „Tudom, hogy nem lehet senkinek az életét egy napba sűríteni, de véleményem szerint nagyon jól érzékeltethetőek a mindennapok körforgásával járó nehézségek, és a helyzetből való kitörést gátló akadályok.”

Címkék: #egyszülő

„KSH”: A válások demográfiai jellemzői

Szerző(k)
KSH
Cím
A válások demográfiai jellemzői
Megjelenés
Statisztikai Tükör – 2019. március 28.
Webcím
Tartalom
A kiadvány rengeteg diagrammal, grafikonnal és táblázattal mutatja be a válások statisztikai jellemzőit (néhány korai adatot leszámítva) a rendszerváltástól 2017-ig.

Címkék: #válás

Lakatos Mária: A fiatal gyermekes özvegy nők helyzete

Szerző(k)
Lakatos Mária
Cím
A fiatal gyermekes özvegy nők helyzete
Megjelenés
A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI (46. szám, 1979)
Webcím
Tartalom
A tanulmányban bemutatott vizsgálat célja az volt, hogy felmérje a fiatal (15-39 éves) özvegy nők családi kapcsolatainak alakulását az özvegység első évében.
Hogyan oldják meg a zömmel kiskorú gyermekkel magukra maradt asszonyok a hirtelen rájuk háruló család- és háztartásfő-szerep adta problémákat? Vállalják-e ezt a feladatot, vagy újra beilleszkednek a szülői családba? Ha igen, melyik házastárs családja vonzza magához az özvegyet? Avagy honnan kap segítséget az özvegy anyagi, gyermeknevelési problémái és a mindennapok gyakorlati nehézségeinek megoldásában? (Az 55 oldalas tanulmányból 24 oldat tesz ki különféle adatokat bemutató 61 db. táblázat.)

Címkék: #özvegység

Monostori Judit: Az egyszülős családdá válás társadalmi meghatározottsága

Szerző(k)
Monostori Judit
Cím
Az egyszülős családdá válás társadalmi meghatározottsága
Megjelenés
Socio.hu Társadalomtudományi Szemle (2013/3)
Webcím
Tartalom
A tanulmány első fejezete az egyszülős családok néhány fontosabb demográfiai és szociológiai jellemzőjét mutatja be. A második fejezet az egyszülős családok kialakulásának és megszűnésének dinamikájára utaló adatokat, számításokat közöl. A következő fejezetek az egyszülős családdá válás társadalmi meghatározottságát mutatják be az „Életünk fordulópontjai” című demográfiai panel 2004-es és 2008-as adatfelvételének adatelemzései alapján.

Címkék: #egyszülő

Monostori Judit: Gyermeküket egyedül nevelő apák

Monostori Judit
Gyermeküket egyedül nevelő apák
Cím
Gyermeküket egyedül nevelő apák
Megjelenés
KORFA-Népesedési Hírlevél (2020 április)
Webcím
Tartalom
Az európai országokban (és Magyarországon is) a gyermeküket egyedül nevelő szülők döntő többsége nő. Ezért kevesebb figyelem szokott esni a 2016-os Mikrocenzus adatai szerint 14 százaléknyi gyermeküket/gyermekeiket nevelő egyszülős apákra. Ez európai viszonylatban az alacsonyabb értékek közé tartozik, abszolút számokban azonban 41.000 apát jelent. Őket mutatja be a hírlevél

Címkék: #egyszulo

Monostori Judit: A gyermeküket egyedül nevelő nők és a magányosság

Szerző(k)
Monostori Judit
Cím
A gyermeküket egyedül nevelő nők és a magányosság
Megjelenés
Socio.hu Társadalomtudományi Szemle (2022/1)

Webcím
Tartalom
Magyarországon   a   gyermeket   nevelő   háztartások   közel   negyede  egyszülős,  akik  számos  vonatkozásban  hátrányo-sabb   helyzetben   vannak,   mint   párkapcsolatban   nevelő   társaik. Akár az anyagi helyzetüket, így a jövedelmi szegény-ségben  való  érintettségüket,  akár  a  munkaerőpiaci  integ-ráltságukat  tekintjük.  Ezeknek  a  mérése  hosszú  évek  óta  nemzetközileg  meghatározott  standardok  alapján  történik.  Arról  viszont  sokkal  kevesebbet  tudunk,  hogy  az  anyagi  problémák  mellett  milyen  más  nehézséggel  küzdenek  az  egyedül nevelők.

Címkék: #egyszülő

Pongrácz Tiborné - Spéder Zsolt : Élettársi kapcsolat és házasság - hasonlóságok és különbségek az ezredfordulón

Szerző(k)
Pongrácz Tiborné - Spéder Zsolt
Cím
Élettársi kapcsolat és házasság - hasonlóságok és különbségek az ezredfordulón
Megjelenés
ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÉS HÁZASSÁG –
HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK AZ EZREDFORDULÓN
Webcím

Tartalom
Tanulmányukban a szerzők a házassági és az élettársi kapcsolat néhány jellemzőjét vizsgálták egy 2001–2002-ben lefolytatott, követéses vizsgálatként tervezett kutatás első hullámának adatai segítségével.
A bemutatott eredmények átláthatóságát segíti a különféle összehasonlító adatokat bemutató 15 táblázat.

Címkék: #élettársi kapcsolat

S. Molnár Edit: Élettársi együttélések – tények és vélemények

Szerző(k)
S. Molnár Edit
Cím
Élettársi együttélések – tények és vélemények
Megjelenés
Szerepváltozások - Jelentés a nők és férfiak helyetéről
(2001-Tárki és a Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága)
Webcím
Tartalom
A tanulmány először áttekinti a magyarországi élettársi együttélések főbb demográfiai jellemzőit, majd az élettársi együttélésekről a 90-es években és 2000-ben kérdőíves felmérésekkel gyűjtött szubjektív véleményeket (12 db táblázattal illusztráltan) mutatja be.

Címkék: #élettársi kapcsolat

Szalma Ivett – Rékai Krisztina: Szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás és tartásdíjfizetés a különélő magyar szülők gyakorlatában

Szerző(k)
Szalma Ivett – Rékai Krisztina
Cím
Szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás és tartásdíjfizetés
a különélő magyar szülők gyakorlatában
Megjelenés
Szociológiai Szemle 2019/4
Webcím
Tartalom
A tanulmány egy kutatás alapján azt ismerteti, hogy Magyarországon hogyan vesznek részt a különélő szülők (többnyire apák) a gyermekeik életében. Hogyan valósul meg a gyakorlatban a szülő gyermekfelügyeleti joga, a gyermekkel való kapcsolattartás és a tartásdíjfizetés.

Címkék: #válás #egyszülő

Temesváry Zsolt: A visegrádi országok családpolitikája

Szerző(k)
Temesváry Zsolt
Cím
A visegrádi országok családpolitikája
Megjelenés
Kapocs. 2017/3
Webcím
Tartalom
A tanulmány bemutatja visegrádi országok (Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország) családpolitikai rendszereinek működését, különös tekintettel a 2010 utáni időszakra.
Az egyes pénzbeli családtámogatások formáit azok funkciói szerint vizsgálja (anyasági támogatások, gyermekgondozást segítő ellátások, családi pótlékok és csecsemőgondozási díjak), nem pedig országonként, a könnyebb összevethetőség és az egyes ellátások közötti különbségek egyszerűbb átláthatósága érdekében.
(Mivel ezeknek a támogatásoknak a neve országonként eltérő, ezért a funkciók szerinti kategorizáció során mindig a magyar elnevezést veszi alapul.)

Címkék: #családpolitika

Tóth Olga: Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban

Szerző(k)
Tóth Olga
Cím
Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban
Megjelenés
elektronikus verzió, készült 2006-ban
Eredetileg: Tóth Olga (1999): „Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban” in: Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 1999, Pongrácz Tiborné, Tóth István György, (szerk.). Budapest: TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Pp. 53–62.
Webcím
https://tarki.hu/sites/default/files/adatbank-h/kutjel/pdf/a597.pdf
Tartalom
A tanulmány a családformák és együttélési minták utóbbi évtizedekben bekövetkezett változásait elemzi. Mind a demográfiai folyamatok, mind az attitűd-vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy Magyarországon fokozatosan átalakult ezek megítélése, elfogadottsága.

Címkék: #élettársi kapcsolat #válás #özvegy

Vukovich Gabriella: Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők

Szerző(k)
Vukovich Gabriella
Cím
Egyedülálló szülők és gyermeküket egyedül nevelő szülők
Megjelenés
Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 1999, Pongrácz Tiborné, Tóth István György, (szerk.). Budapest: TÁRKI, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága,
Webcím
Tartalom
A tanulmány először az egyedülállóság típusait: hajadon, nőtlen, elvált, özvegy; valamint ezek hazai számadatait ismerteti. Ezt követi a gyermeküket egyedül nevelő anyák és apák jellemzőinek bemutatása/összehasonlítása, amely a következő dimenziókra tejed ki: gyerekszám, családi állapot, iskolai végzettség, lakáskörülmények.

Címkék: #egyszülő #özvegy #válás

Csoboth Csilla - Susányszky Éva: Egyedülálló anyák és apák egészségi állapota. Van különbség?

Szerző(k)
Csoboth Csilla - Susányszky Éva
Cím
Egyedülálló anyák és apák egészségi állapota. Van különbség?
Megjelenés
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 11. évfolyam, 2010/4,
Webcím
http://real.mtak.hu/58281/1/mental.11.2010.4.6.pdf
Tartalom
Az egyszülős családok esetében a szakirodalom nagy része az egyszülős családban felnövő gyermekeket érintő hatásokkal foglalkozik, pedig az egyedülálló szülőkre háruló többszörös szerepelvárások következtében megjelenő krónikus stressz mind testi, mind lelki egészségromláshoz vezethet maguknál a szülőknél. A gyermeküket egyedül nevelő anyák és családjaik gyakrabban élnek rossz anyagi körülmények között, és a szegénység már önmagában is megnöveli az esélyét a testi betegségek és lelki zavarok gyakori előfordulásának. Ezzel ellentétben a nemzetközi tanulmányok többsége azt mutatta ki, hogy az egyedülálló apáknál ritkább a szegénység, és az egészségi állapotuk sem jelentősen rosszabb, mint a párkapcsolatban élő apáké.

Az egyedülálló szülői státus hatását viszont nem lehet pusztán egy-egy változó következményeként elemezni; figyelembe kell venni valamennyi társadalmi-gazdasági tényezőt is, amelyek befolyásolhatják az egészségi állapotot. 

Címkék: #egyszülő

Bass László: A fogyatékos gyermek ellátása

Szerző(k)
Bass László
Cím
A fogyatékos gyermek ellátása
Megjelenés
Kapocs 2004 október (II. évf. 5. szám)
/Ugyanebben a számban jelent meg „SZÜLJÖN MÁSIKAT?!  Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok életkörülményei” címmel a kutatás első részét bemutató tanulmány/
Webcím
https://epa.oszk.hu/02900/02943/00014/pdf/EPA02943_kapocs_2004_5_04.pdf
Tartalom
A tanulmány csak részben foglalkozik az egyedülálló szülőkkel, mert a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és családjaik életkörülményeit bemutató kutatás eredményeit ismerteti. 

A második részben a fogyatékos gyermek ellátását, az intézményes fejlesztés lehetőségeit, az orvosi ellátás nehézségeit, valamint a családok jövőképét ismerhetjük meg, sok interjú részlettel, valamint a válaszadók válaszainak megoszlását bemutató gyakorisági sorokkal. 

Címkék: #egyszülő

Bass László - SZÜLJÖN MÁSIKAT?! Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok életkörülményei Magyarországon

Szerző(k)
Bass László
Cím
SZÜLJÖN MÁSIKAT?! Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok életkörülményei Magyarországon
Megjelenés
Kapocs2004 ok tóber (II. évf. 5. szám)
/Ugyanebben a számban jelent meg „A fogyatékos gyermek ellátása” címmel a kutatás második részét bemutató tanulmány/
Webcím
http://epa.oszk.hu/02900/02943/00014/pdf/EPA02943_kapocs_2004_5_03.pdf
Tartalom
A tanulmány csak részben foglalkozik az egyedülálló szülőkkel, mert a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és családjaik életkörülményeit bemutató kutatás eredményeit ismerteti. 

A vizsgálat adatai csak némileg támasztják alá azt a feltételezést, amely szerint a fogyatékos gyermek nevelésének terhei elől gyakran elmenekülnek az apák. 
A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekeket nevelő családok körében nem magasabb a válások száma, bár a válás után a gyermeket nevelő szülő ritkábban marad egyedül (jórészt összeköltözik a nagyszülőkkel), hiszen a fogyatékos gyermek nevelését egyedül vállalni szinte lehetetlen. Ugyanakkor a fogyatékos gyermek születése és nevelése a család teljes életformaváltását jelenti, ami krízisbe sodorhatja a házasságot, de növelheti is a családi kohéziót.

Címkék: #egyszülő

Letölthető dokumentumok

Burány Beáta - Leányanyák, avagy várandós nők döntéskényszerben:
Dokumentum letöltése


Horváth Judit - Törvénytelenségtől a befogadásig:
Dokumentum letöltése


Tordy Mónika - Kiskorú leányanyák, avagy hogyan tovább:
Dokumentum letöltése